Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 129 "SKRZATY"
Strona głowna  /  Wydarzenia

 

 

Aktualności

 
 
Szanowni Rodzice
 
Życzymy Państwu  oraz Waszym Dzieciom udanego odpoczynku,radosnych, beztroskich  i bezpiecznych wakacji.
Dzieciom odchodzącym do szkół w przyszłym roku szkolnym życzymy sukcesów w nauce i zdobywaniu wiedzy.
Radzie Rodziców działającej w tym roku szkolnym składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

 

 

 

PILNE

  Prosimy Rodziców o odbiór rzeczy dzieci oraz książek,które Rada Rodziców przygotowała na zakończenie roku szkolnego,ponieważ potrzebujemy przygotować sale do remontu.Odbiór można dokonać do 10.07.20 w godzinach: 9.00-13.00.

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 129 w Krakowie są zobowiązani do potwierdzenia woli w formie a-mail na adres -przedszkole129@wp.pl   na poniższym druku/ skan /

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice 

 

W roku szkolnym 2019/20  decyzją Urzędu Miasta nasze przedszkole ma przerwę wakacyjną 2 miesiące.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców dzieci z grupy l

 

Prosimy Państwa o  odbiór pościeli dzieci  w   środy w godzinach  8.00- 15.30.

 

 

Szanowni Rodzice

 

 uprzejmie informuję, że wznawiamy działalność Przedszkola od dnia  01.06.20.  Wypełnione wnioski  zgłoszenia woli uczęszczania dziecka

zachowują ważność.Informacja o zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieciach będzie udzielana telefonicznie.

 

 

Z poważaniem,

Elżbieta Bałuszyńska

Dyrektor Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców dzieci odchodzących do szkoły

 

 

Prosimy Państwa o odbiór  Informacji o gotowości szkolnej dziecka, którą należy dostarczyć do szkoły

 

Odbiór można dokonać w następujących terminach:

21.05.20/ czwartek /

22.05/ piątek/

28.05/czwartek/

29.05/piątek

w godzinach: 8.00- 15.00.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz art.10 ust 1 i art. 68 ust 1 pkt.3 i pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59), Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 129 w Krakowie  uprzejmie zawiadamia, że za zgodą Organu prowadzącego przedłuża zawieszenie  zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych  w Samorządowym Przedszkolu nr 129 do dnia 29.05.2020.

 

 

 

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na obszarze całego kraju.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące przedszkoli są zamieszczane na Porlalu edukacyjnym.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/

 

PILNE !!!

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA.

Szanowni Rodzice, przedstawiamy informację dotyczącą nowych zasad funkcjonowania naszego Przedszkola od chwili ewentualnego jego otwarcia.

 

OGŁOSZENIE  - ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

Rodzicu,

 • Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania w czasie epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 129
 

Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA i w dniu 15.05.2020 r. do godziny 10:00 odeślij na adres przedszkola : http://przedszkole129@WP.PL

 

 

15.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

·         w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

·         pierwszeństwo mają dzieci  pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.      ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed budynkiem , lub w klatce schodowej, nasz pracownik i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru i zaprosi  dziecko . 

 Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.

W dniu 15.05 zostanie podana informacja czy przedszkole będzie funkcjonować od 18.05.20.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa   w Samorządowym Przedszkolu nr 129 w Krakowie

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

                       

                                                                                                                                    

ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA  DZIECKA

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR  129 W KRAKOWIE

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………….……………………………………………………………….

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc ( liczba dzieci w grupie – do 12, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2), ustala się kolejność przyjęć w oparciu o  następujące kryteria:

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Deklaruję  chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia ……………………..

 

W godzinach: ………………………………………………..

 

Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Procedurę Bezpieczeństwa obowiązującą w Samorządowym przedszkolu Nr 129 w Krakowie .

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

   1.…………..…………….…………                                        2. ….……….…………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Załącznik nr 2

do  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  w Samorządowym Przedszkolu Nr 129 w Krakowie

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Imię i Nazwisko  dziecka………………………………………………

 

1.Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z zagrożenia, które niesie ze sobą zakażenie koronawirusem lub/i zachorowania na COVID - 19 i zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń „Procedury bezpieczeństwa  w Samorządowym Przedszkolu Nr 129 w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID-19  opartych na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podst. Art 8a ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 poz. 59 oraz z 2020 poz. 322, 374 i 576). 

2.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przed wejściem dziecka na teren przedszkola  i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych     

3.Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19, a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby(kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni).

4.Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym ,oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 

5.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka ,oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie- w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19.

 

6. Rozumiem, że przestrzeganie zaleceń zawartych w „Procedurze bezpieczeństwa   w Samorządowym Przedszkolu Nr 129 w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID-19” zmniejsza, ale nie eliminuje możliwości zakażenia i zachorowania przez dziecko, członków rodziny oraz inne osoby, które miały z nimi kontakt.  

Miejscowość, data  ……………………………………….      

                                                     

 

Podpisy Rodziców

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………


 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 5 /2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 129 w Krakowie z dnia 12.05.2020 r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu

Nr 129 W KRAKOWIE

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r  ( Dz. U.  2020 poz. 374)
 5. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROCEDURY

Ochrona zdrowia i życia wszystkich pracowników ,oraz dzieci, ich rodziców i prawnych opiekunów, zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w przedszkolu, oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

ZAKRES PROCEDURY:

Sprawowanie nadzoru nad dziećmi ,oraz zapobieganie rozprzestrzenieni się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ,

 ZAKRES  ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa .
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
 6. Niezwłocznie informują dyrektora  o  kontakcie z  osobami  chorymi lub podejrzanymi o  zachorowanie  na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora przedszkola ,oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi ,lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Personel obsługowy:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

I.PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA DO PONOWNEGO OTWARCIA.

 1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:
  1. zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni
  2.  zakup termometrów bezdotykowych
  3. organizacja 1 izolatki : dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:
  1. zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj.  przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe
  2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej
  3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.
 3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:
  1. oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19
  2. dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola
  3. dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym
  4. usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania
  5. usunięcie  dywanów
  6.  przyjmowanie dzieci przed budynkiem lub w klatce schodowej
  7. przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

 

II.ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 1. W związku z możliwością uczęszczania do przedszkola ograniczonej liczby dzieci, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rodzice, którzy wyrażą wolę korzystania przez dziecko z usług przedszkola w tym czasie zobowiązani są wypełnić  ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  NR 129 w czasie epidemii COVID-19 i przesłać na adres: przedszkolenr129@wp.pl załącznik nr 1 do procedury.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 16.30.

  4.    Grupy dzieci najmłodszych nie będą miały organizowanego leżakowania, nie będą też organizowane tzw. zajęcia  relaksacyjne i  poobiedni odpoczynek.

5.   W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

 1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS na przylegającym ogrodzie przedszkolnym. Należy unikać kontaktu dzieci i opiekunów z innych grup, uniemożliwiać spotykanie się , mijanie grup w ciągach komunikacyjnych .
 2. Zabrania się organizowania wyjść poza teren przedszkola. tj. spacery, wycieczki, wystawy, kino itp.
 3. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
 4. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządza wyłączenie  z użytku placu zabaw.
 5. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola.
 6. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 7. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 9. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.
 11. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 

III.ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice zobowiązani są:
  1. do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną
  2. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu
  3. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  4. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola
  5. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
  6. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami
  7. do wskazania godzin odbioru dziecka
  8. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu .
 5. W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
 6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka.
 7. Rodzic/opiekun prawny przekazuje pracownikowi podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

 

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU.

1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tą samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali. 

3. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, dziecko zostaje przypisane do danej grupy. Nie ma możliwości rotacji dzieci  w grupach.

 4. Nauczyciele przede wszystkim będą pełnić funkcje opiekuńcze, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/. 

5. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie dezynfekować lub prać. 

6. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:

 1) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; 

 2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

 

 7. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

8. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

9. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu w miarę możliwości. 

10. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w sali.

 11. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

12. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic,  rękawiczek ochronnych, fartuchów ,  płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 13. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego.

 14. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

15. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email.

16. Telefony komórkowe powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci.

 

 

V. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych lub przyłbic .
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ,oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 4. Personel  pracujący  w  kuchni  zobowiązany  jest do  zwracania  szczególnej  uwagi  na  utrzymanie  wysokiej  higieny,  mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C i wyparzać.
 6. Pracownik obsługi po dokładnym myciu rąk-zgodnie z instrukcją  , podaje posiłek dzieciom .
 7. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł.
 8. Proces produkcyjny prowadzony  jest  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  bezpieczeństwa  i  zgodnie  zasadami  opisanymi w dokumentacji HACCP.
 9. Korzystanie z usług sprawdzonych , dotychczasowych dostawców.
 10. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

 

VI.ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.
 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:
  1. stosowania środków ochrony osobistej /przyłbica lub maseczka ochronna, rękawiczki/
  2. przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo )
  3. dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;
  4. nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C)
  5. pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu się dziecka w szatni
  6. przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.
 3. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności:
  1. regularne mycie rąk wodą z mydłem – zgodnie z instrukcją
  2. pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć, oraz wyjść do ogrodu
  3. stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic, w ewentualnych przypadkach fartucha;
  4. wietrzenie   sal    w   cyklach   ustalonych   z   nauczycielem   prowadzącym   grupę   co   najmniej   1 raz    na   godzinę,    w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć
  5. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola
  6. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy
  7. utrzymanie  w  czystości  i  dezynfekowanie  w  dodatkowo  przydzielonej  powierzchni  wg  ustalonego  harmonogramu   w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy
  8. dezynfekowanie przed i po posiłku blatów stołów i poręczy krzesełek
  9. pobieranie  posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku
  10. zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami  u których stwierdzono COVID-19
  11. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 

VII.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki ).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, wyłączniki  itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 8. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący- Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

VIII.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI

 1. W przypadku zauważenia objawów:
  1. gorączka ok.38oC i powyżej
  2. kaszel
  3. duszności.
 2. Zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.
 3. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska lub/i/ przyłbica, rękawiczki). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący- Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 5. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 6. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 7. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 12.05 2020 r.

 


 

 

 

 

 

Szanowni  Państwo

 

Mając na uwadze komunikat Premiera RP Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości otwarcia przedszkoli od dnia 06 maja 2020 roku zwracamy się  z prośbą o informację dotyczącą konieczności korzystania Państwa dziecka z opieki przedszkola.

Zbierane informacje posłużą do zaplanowania organizacji pracy przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

 

Informacje należy przekazać do  4 maja 2020 roku do godz. 12.00  e-mail przedszkola:  przedszkole129@wp.pl

 

Zgłaszając dziecko należy wziąć pod uwagę zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

 •  Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 •  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. 
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 •  

Rodzicu, 

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
 •  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
 •  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 •  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUP II  I  III

 

Na prośbę Rodziców są  przygotowane do odbioru Karty pracy dzieci .

Zapraszamy do  ich odbioru.

 

 

Na czas pandemii  będziemy zamieszczać w zakładkach propozycje zajęć w poszczególnych grupach/tygodniowe/ wg.kart i przewodnika ,,Nowa Trampolina'' PWN.

 

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele osób nie radzi sobie z aktualną sytuacją,dlatego specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielają wsparcia telefonicznie lub poprzez adres mailowy.

 

Informacje z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 są zamieszczane w zakładce -,,porady psychologa''

 

 

 

 

                                                              

                                      

 

Kilka porad na czas pozostania w domach: 

 1. Dbajmy o swoje samopoczucie – każdy z nas ma indywidualne zasoby i możliwości niesienia pomocy. Jeśli je przekroczymy, sami będziemy czuć bezradność.
 2. Dajmy sobie pomagać – czasami, gdy pomoc niesie nam obca osoba, jest nam łatwiej. Jeśli potrzebujemy tej pomocy, dajmy sobie pomóc.
 3. Jasno się komunikujmy – zwracajmy uwagę na to, jaki ktoś jest i jakiego go znamy. Nie bierzmy pod uwagę w pierwszej kolejności tego, w jaki sposób się zachowuje.
 4. Pamiętajmy, że każdy z nas ma indywidualne sposoby reakcji na stres – jedni łatwo wówczas wpadają w gniew, inni zamykają się w skorupce ślimaka. Taka wiedza pomaga nam zrozumieć bliskich, zamiast ich oceniać.
 5. Dbajmy o zwyczajowe zachowania – zamiast upominać dzieci i od nich wymagać, spędźmy z nimi miło czas – upieczmy wspólnie ciasto, poukładajmy klocki, obejrzyjmy wspólnie ulubiony film.
 6. Najważniejsze – kiedyś ten trudny czas minie, a dzięki niemu możemy stać się bogatsi o nowe myślenie i rozwiązania. ( Magiczny Kraków )

                                               

                                        
   

 

 

Zachęcamy rodziny do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, proponując:

 

– Obejrzenie odcinków ” Domowego Przedszkola”

https://vod.tvp.pl/szukaj?query=Domowe%20przedszkole

– Złap Groteskę w sieci 

http://www.groteska.pl/

– Na stronach internetowych dostępnych jest dużo materiałów edukacyjnych (darmowych) przy których w sposób wartościowy można spędzić czas:

Polecamy   muzylkowe linki do bezpłatnych materiałów do nauki w domu - dla dzieci i rodziców.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1540965742747469&id=100005021743596


 

 

 

 

 

 

 

Odwołujemy Dzień otwarty, który miał się odbyć w dniu: 20.03.2020. O późniejszym terminie będzie podana informacja.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE.

 

Ze względu na rozszerzenie zakresu prac remontowych w okresie  wakacji ( lipiec, sierpień ) , wstrzymujemy do odwołania  zapisy dzieci na miesiąc lipiec 2020r.

 

 

 

Zasady naboru do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na miesiąc lipiec 2020 r.

Definicje:

Dyrektor – dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

Rodzic – także: opiekun prawny oraz osoba, podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przedszkole – Samorządowe Przedszkole Nr 129 w Krakowie

Wniosek – karta zapisu do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

 

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację na miesiąc lipiec 2020 r. w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola przedstawiana jest w formie ogłoszenia umieszczonego na tablicy informacyjnej w Przedszkolu , oraz na stronie internetowej Przedszkola .
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor.
 4. Ilość miejsc w Przedszkolu, dostępnych dla dzieci nie uczęszczających w danym roku szkolnym do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na lipiec 2020 r, jest równa liczbie jaka jest niezbędna do dopełnienia oddziałów, utworzonych z dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola .
 5. W rekrutacji prowadzonej dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, przyjmuje się zasadę kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem dzieci, uczęszczających do przedszkoli, które w harmonogramie UMK wskazano jako te, w których przerwa wakacyjna trwa przez 2 miesiące. Dzieci te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
 6. Zapisy do Przedszkola prowadzi się w następujących terminach:
 1. 17 lutego 2020 r. – 6 marca 2020 r.  – zgłaszanie  przez rodziców dzieci aktualnie zapisanych do Samorządowego Przedszkola Nr 129 potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola w lipcu 2019 r.
 2. 09 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola dzieci nie będących wychowankami  Samorządowego Przedszkola Nr 129.
 3. 23 marca 2020 r.  – 27 marca 2020 r. – analiza złożonych wniosków
 4. 31 marca 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na lipiec 2020 r.
 5. w czerwcu 2020 r. na Portalu Edukacyjnym będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach w okresie wakacji.
Archiwum wydarzeń