Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 129 "SKRZATY"
Strona głowna  /  O nas
O nas
 
 
 
Przedszkole Samorządowe nr 129 "SKRZATY" ma siedzibę na spokojnym osiedlu S.M. "Kabel". Posiada ogrodzony, duży ogród .Wyposażony jest w dwie piaskownice oraz bezpieczne, dostosowane do potrzeb małych dzieci urządzenia.
 
 
W przedszkolu działają trzy grupy wiekowe:

grupa I - dzieci 3- 4- letnie
grupa II - dzieci 4- 5- letnie
grupa III - dzieci 5- 6- letnie
 
 
 
 
 
 
 
KADRA
 
 
 
 
 
Dyrektor : mgr Elżbieta Bałuszyńska
 
 
Nauczycielki:   Gr I     mgr Elżbieta Bałuszyńska
                 mgr Iwona G.
 
         Gr II    mgr Elżbieta K.
           Joanna Ż.
 
         Gr III    mgr Barbara K.
                   Władysława U.
                    
 
 Asystent nauczyciela: Angelina I.
 
          Pracownicy obsługi:  Paulina D.
                                       Anna K.
                                           Monika B.
                                            
 
Intendent: mgr Lucyna D.
 
           Pracownicy kuchni:
 Agnieszka K.
                                     Maria T.
 
 
 
 

 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI STARSZE


 

6:30 – 8:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:00 – 8:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:15 – 8:45 Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku wokół siebie.

8:45 – 9:00 Czynności higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:00 – 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30 – 9:45 Gry i zabawy ruchowe.

9:45 – 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:15 – 11:00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:00 – 11-15 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:15 – 11:30 II śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

11:30 – 13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:30 – 13:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

13:45 – 14:15 Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

14:15 – 17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI MŁODSZE


 

6:30 – 8:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:00 – 8:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:15 – 8:45 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8:45 – 9:00 Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

9:00 – 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30 – 9:45 Gry i zabawy ruchowe.

9:45 – 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:15 – 11:00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:00 – 11-15 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:15 – 11:30 II śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

11:30 – 13:30 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13:30 – 13:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

13:45 – 14:15 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

14:15 – 17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 
 
 
 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Nr 129z siedzibą ul. Wielicka 76 B,  Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

 

 
 
                                 
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26