Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 129 "SKRZATY"
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2020/2021 są opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE  DOTYCZĄCE  REKRUTACJI 2020/2021

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

§1 ust. 2 §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie  są  zobowiązani do  potwierdzenia woli
w dniach  od 27.04 do 8.05.2020r.

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do „ Podglądu podania”, a następnie wybrać zakładkę „Potwierdzenie woli przyjęcia”, lub przesyłając e-mail do przedszkola  na adres przedszkole129@wp.pl
Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Uwaga!

Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020  jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Ważne terminy dla rodziców przedszkolaków:

  • od 27 kwietnia do 8 maja – potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Wolę przyjęcia dziecka będzie można potwierdzać elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej,
  • 11 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc w przedszkolach. W terminie siedmiu dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji. Wykaz wolnych miejsc oraz formularz wniosku o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej zostaną udostępnione na stronie internetowej www.krakow.formico.pl,  
  • od 25 maja do 2 czerwca – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA:

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są przyjmowane we wtorki i czwartki w godz.12- 15 lub codziennie poprzez wrzucenie dokumentów/ w kopercie lub ,,koszulce''/  do brązowej skrzynki umieszczonej w klatce schodowej obok skrzynek na listy.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli – polecenie Wojewody Małopolskiego

POLECENIE Nr 11/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego

odstąpienie w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od żądania przez komisje rekrutacyjne przedłożenia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka biorącego udział w rekrutacji zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego odbycia obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub potwierdzającego zwolnienie z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Polecam, aby weryfikacja spełnienia tego kryterium była dokonywana w oparciu o inne dokumenty (np. stosowne wpisy w książeczkach szczepień) bądź w oparciu np. o stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dzieci biorących udział w rekrutacji.

Niniejsze polecenie skierowane jest do tych gmin, na obszarze których obowiązują regulacje ustalające wśród kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryterium poddania dziecka biorącego udział w rekrutacji obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 2 ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zwolnienia z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

 

 

        


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-27