Kontakt
Samorządowe Przedszkole Nr 129 "SKRZATY"
Strona głowna  /  Wydarzenia

 

 

Co warto wiedzieć

 

WYPRAWKA GRUPA I „MISIE”

 

 • Poszewka na kołdrę 160/200
 • Poduszka 40/40
 • Piżama
 • Pantofle + worek
 • Zapasowe ubranie
 • Teczka papierowa A4 z gumką
 • Chusteczki higieniczne w pudełku
 • Chusteczki nawilżane

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy

 

WYPRAWKA GRUPA III "PSZCZÓŁKI"

 • Pantofle + worek
 • Strój gimnastyczny + worek
 • Zestaw do mycia zębów (szczoteczka, pasta, kubek)
 • Teczka papierowa A4 z gumką
 • Chusteczki higieniczne w pudełku
 • Chusteczki nawilżane

     Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy

 

 

Informacja o rekrutacji uzupełniającej w zakładce-Rekrutacja

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  2 / 2019,

 z dnia 11 lutego 2019

 

Zasady naboru do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na miesiąc lipiec 2019

 

Definicje:

Dyrektor – dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

Rodzic – także: opiekun prawny oraz osoba, podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przedszkole – Samorządowe Przedszkole Nr 129 w Krakowie

Potwierdzenie woli – potwierdzenie woli korzystania z usług Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie, w miesiącu lipcu 2019

Wniosek – karta zapisu do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację na miesiąc lipiec 2019 w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola przedstawiana jest w formie ogłoszenia umieszczonego na tablicy informacyjnej w Przedszkolu , oraz na stronie internetowej Przedszkola .
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor.
 4. Ilość miejsc w Przedszkolu, dostępnych dla dzieci nie uczęszczających w danym roku szkolnym do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na lipiec 2019 r, jest równa liczbie jaka jest niezbędna do dopełnienia oddziałów, utworzonych z dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola .
 5. W rekrutacji prowadzonej dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, przyjmuje się zasadę kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem dzieci, uczęszczających do przedszkoli, które w harmonogramie UMK wskazano jako te, w których przerwa wakacyjna trwa przez 2 miesiące. Dzieci te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
 6. Zapisy do Przedszkola prowadzi się w następujących terminach:
 1. 15 lutego 2019 – 1 marca 2019  – składanie przez rodziców dzieci aktualnie zapisanych do Samorządowego Przedszkola Nr 129 potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola w lipcu 2019 r.
 2. 11 marca 2019 – 22 marca 2019  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola dzieci nie będących wychowankami  Samorządowego Przedszkola Nr 129.
 3. 25 marca 2019  – 29 marca 2019 – analiza złożonych wniosków
 4. 1 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na lipiec 2019 r.
 5. 20 czerwca 2019 r. na Portalu Edukacyjnym będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach w okresie wakacji
 1. Dokumentację zgromadzoną w czasie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przechowuje się w kancelarii Przedszkola.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

…………………………………

                    Pieczęć przedszkola

                                                                                                                    

KARTA   ZAPISU  DZIECKA DO   SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 129

na miesiąc lipiec 2019r

 

 1. Informacje ogólne o dziecku:

1.Imię i nazwisko dziecka : ..............................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..……………………………………………………………………………….…

3. PESEL: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

4. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

5. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie: od............................……2019 r. do ………………...............2019 r.                                            

6. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ………………….…….... do godz. …………………......……

7. Dziecko korzystać będzie z …………………..… posiłków  (1,2,3 tj. śniadania /II śniadania/ obiadu *)

8. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do: Samorządowego Przedszkola nr …………... w Krakowie.  

 

Potwierdzenie przedszkola : …………………………………………………..

 1. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka
 1. Imiona i nazwiska, nr. telefonu kontaktowego:

1)  …………………………………..……………………………………………………………nr. telefonu ……………………..…………………………

2)  ……………………………………………………………….……………………………… nr. telefonu ……………………..…………………………

 1. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. adres e-mail:        …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

 

 1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów:
  1. Oświadczam, że wszystkie podane w karcie zapisu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
  2. Oświadczam, że zostałam/-łem  poinformowana/-ny, o wysokości należności za pobyt dziecka w Przedszkolu, naliczonej na podstawie uchwały nr CXI/2377/17 Rady Miasta Krakowa oraz opłaty za żywienie, za wskazane posiłki, według dziennej stawki za żywienie ustalonej w przedszkolu, którą to należność zobowiązuję się wpłacić na konto Samorządowego Przedszkola Nr 129 do dnia 10.08.2019 r.
  3. Zostałem poinformowany, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków  oraz opłata za korzystanie z organizowanego w nich wyżywienia stanowią niepodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wezwania do zapłaty. Za zwłokę w ponoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.

 1. Zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach, oraz zgłaszania nieobecności dziecka do godziny 9 :00 w dniu w którym nie będzie korzystało z Przedszkola .
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb związanych z przyjęciem do Przedszkola.

 

……………………………………………………………………                                               …………………………………………………….…………….

  Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                                                     Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:

  ____________________________________________________________________________________________

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci, jest Samorządowe Przedszkole Nr 129 z siedzibą ul. Wielicka 76 B, 30-552 Kraków .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy                 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),                      tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.
 

_____________________________________________________________________________

  Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                                                     Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:


 

 

 

 

..................................

Pieczęć przedszkola

 

Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka

w Samorządowym Przedszkolu Nr 129 w Krakowie

 

I . Ja niżej podpisany: 1) ….......................................................................................... Pesel :.................................…

( nazwisko i imię matki / opiekuna prawnego  )

 

                                       2) ….......................................................................................... Pesel :.................................…

( nazwisko i imię / ojca  opiekuna prawnego  )

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Potwierdzam wolę, aby moje dziecko.

 

..........................................................................................................…….korzystało z wychowania przedszkolnego

                                                   ( nazwisko i imię  dziecka )

 

w Samorządowym Przedszkolu Nr 129 w Krakowie,

od dnia ………………………………………….. do dnia ……………………….…….......od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

 

dni   ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od ….……….…..…….. do …………….…….….

w tym :

1) korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie  w określonych przez Przedszkole godzinach tj. od 9:00 do 14: 00

2) odpłatnego korzystania z nauczania, wychowania i opieki, poza czasem określonym w pkt 1)  tj.

…………… godzin dziennie

3) żywienia w zakresie (wpisać odpowiednio „tak” lub „nie”)

śniadanie ……….. drugie śniadanie ……………… obiad …………….

II. Zostałem poinformowany:

1. O konieczności uiszczenia opłaty na konto bankowe przedszkola, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, do dnia 10–go sierpnia 2019,  za dni pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019, w wysokości ustalonej przez przedszkole  w tym :

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, która na podstawie  Uchwały  nr CXI/2377/17 Rady Miasta Krakowa  §3. ust 2 wynosi:

 1)  -   1,00 zł, lub

   - 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem PN lub  Krakowska Karta Rodzinna 3+.” lub

   - 0,00 zł-dzieci 6 letnie realizujące roczne przygotowanie do podjęcia  nauki w szkole, dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” , za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki.

2) opłaty za żywienie, za wskazane posiłki, według dziennej stawki za żywienie ustalonej w przedszkolu

tj.   ……8,50…… zł dziennie, za każdy dzień pobytu

2. O konieczności przyprowadzania i odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach  oraz zgłaszania nieobecności dziecka do godziny 9:00 w dniu, w którym nie będzie korzystało z wychowania przedszkolnego.

3. Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie a wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Jednostki samorządu terytorialnego stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuję na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4.  Oświadczam, że podane w formularzu „Potwierdzenie woli…” dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.   

Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                                                              Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:

                                    

  .................................................................                                                      ...............................................................

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci, jest Samorządowe Przedszkole Nr 129 z siedzibą ul. Wielicka 76 B,30-552 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy                 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),                      tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

 

________________________________________________________________________________

                                

  Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                                                              Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:

                                    

  .................................................................                                                      ...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3

 (Kraków, ul Konfederacka 18)  w roku szkolnym 2018/ 2019

Harmonogram spotkań z logopedą Anną Kubic

 

Data

Godzina

Planowane działania

04.10.2018

8-11

Sondaż logopedyczny gr. III

10.10.2018

8 - 11

Sondaż logopedyczny gr. III . Omówienie wyników badań z nauczycielem.

17. 10.2018

9-12

Sondaż logopedyczny gr. II i I

31.11.2018

8 - 11

Sondaż logopedyczny gr. I. Omówienie wyników badań z nauczycielem.

13.12.2018

8 - 11

Konsultacje logopedyczne

03.01.2019

8- 11

Konsultacje logopedyczne

14.02.2019

8 - 11

 

Konsultacje logopedyczne

 

04.04.2019

8 - 11

Konsultacje logopedyczne

16.05.2019

8- 11

Konsultacje  logopedyczne

13.06.2019

8- 11

Konsultacje logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców, na które można będzie dokonywać wpłat.

 

    04 8619 0006 0031 0328 8049 0001

 

 

 

                                               

 

 

 

     Warunki ubezpieczenia w roku szk.2018/19

 

Zgodnie z państwa wyborem dzieci z naszego przedszkola ubezpiecza  firma AXA 
 
Wariant II- składka roczna: 37zł
 
Warunki umowy ,tabele uszczerbków oraz procedury zgłaszania zdarzeń dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl oraz u Twojego
dedykowanego Opiekuna .
 
Mariusz Bolik
tel.kom.+48 668 840 932 
KOD: 40057
 
mbolik@bezpieczny.pl

 

- wariant (w zał.)

- Nr polisy : 92105504

- link do zgłoszenia szkody

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

link do Ogólnych Warunków:

https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli Uszczerbków:

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

 

Bezpieczny.pl - Spółka z o.o. KRS: 0000549919 NIP: 5833177765 REGON: 361124604 ul. Goplańska 56 80-178 Gdańsk Tel. 58 718 9 253

 

 

Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń. 

 

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się:

 

Umuzykalnienie - wtorek
 

Taniec towarzyski - czwartek
 

Religia w gr III środa i czwartek tj. 0,5  godz x2

 

j.angielski - w podstawie programowej tj. w godz. do 13.
 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 
 
 
 
 

Co warto wiedzieć
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-12-20 06:47:26

komentarzy: (0)
data dodania: 2011-02-22 17:06:15